top of page

ເລືອກຫຼັກສູດການຮຽນ

 • ຮຽນໃຫມ່ ລົດເບົາ

  1.600.000₭
  ການຮຽນຂັບລົດເບົາໂຕຕໍ່ໂຕສາມາດເລືອກຮຽນໄດ້
  Valid for 3 weeks
  • ຮຽນຂັບລົດຈໍາລອງ
  • ຮຽນຂັບລົດຕົວຈິງໃນສະໜາມ & ຝຶກວິທີເຂົ້າຮູບແບບເສັງ
  • ຮຽນຂັບລົດຕົວຈິງທາງໃຫຍ່
  • ໄດ້ລະຫັດຊ້ອມທິດສະດີອອນລາຍເທິງມືຖື
  • ໄດ້ປື້ມຄູ່ມືໃນການຮຽນ
bottom of page