ກວດສອບຟີມກອງແສງເສື່ອມສະພາບ

ຟີມກອງແສງຈະມີການເສື່ອມສະພາບການໃຊ້ງານສໍາລັບຟີມກອງແສງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສ່ວນຫຼາຍຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານ 5-10ປີ (ຂື້ນຢູ່ກັບຍີ່ຫໍ້ ແລະ ລຸ້ນທີ່ທ່ານຫເລືອກໃຊ້) ແລະ ຟີມກ່ອງແສງຈະມີການເສື່ອມສະພາບການໃຊ້ງານລົງທຸກໆປີ.

ຊຶ່ງຈະມີວິທີການກວດສອບຟີມກອງແສງວ່າເສື່ອມສະພາບ ຫຼື ຍັງ ມີຢູ່ດັງນີ້:

1.​ ກວດເບິ່ງສີຂອງຟີມວ່າມີສີອ່ອນ ຫຼື ຈ່າງລົງຈາກເດີມຫຼືບໍ່

2. ແອບໍ່ຄ່ອຍເຍັນ ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານມີອຸ່ນຫະພູມສູງ ຫຼື ຮ້ອນຂື້ນຜິດປົກກະຕິ (ອຸນຫະພູມພາຍນອກ ແລະ ລະດັບທີ່ເປິດເທົ່ວເກົ່າ) ໂດຍທັງໝົດທີກ່າວມານີ້ ຄື ໄດ້ໄປກວດເສັກລະບົບແອແລ້ວວ່າຍັງດີຢູ່

3.​ ຟີມພອງ ມີຮອຍຍັບຮອຍຍົ້ນ ຫຼື ມີຟອງອາກາດເປັນຈຸດໆ

ຫາກພົບເຫັນຟີມທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ເສືອມສະພາບແລ້ວ ທ່ານຄວນຈະຈັດການປ່ຽນໃຫມ່ຮຽນຮ້ອຍ ແລະ ເລືອກໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ທີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານເທົ່ານັ້ນ ເພາະຖ້າໃຊ້ຟີມຍ້ອມສີທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ ອາດຈະໄດ້ປ່ຽນໃຫມ່ເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກຟີມບາງຈໍາພວກໃຊ້ງານໄດ້ 1ປີເທົ່ານັ້ນ

28 views0 comments

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ