top of page

ຈຸດບອດທີ່ຕ້ອງລະວັງໃນການຂັບຂີ່ລົດ


ຈຸດບອດ ຫຼື ຈຸດອັບສາຍຕາ ທີ່ຕ້ອງລະວັງໃນການຂັບລົດ


ວິທີປ້ອງກັນອຸບັດເຫດຈາກຈຸດບອດ

  1. ປັບແວ່ນຊ່ອງຂ້າງ ແລະ ແວ່ນຊ່ອງຫຼັງໃຫ້ຢູ່ໃນອົງສາທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ໄກກວ່າດ້ານຂ້າງລົດ

  2. ໃນຂະນະທີ່ຈະຊິງຂຶ້ນໜ້າ ໃຫ້ເບິ່ງແວ່ນອ້ອມຂ້າງ ຄວບຄຸ່ມເຖິງຈຸດບອດພາຍໃນລົດ ໂດຍຫັນເບິ່ງຜ່ານຫົວໄຫຼ່ໄປຍ່າງໄວ.

  3. ຫຼີກລ້ຽງການແຂວນເຊື້ອຕ່າງໆໄວ້ບໍລິເວນເບາະຫຼັງດ້ານຂວາ ຂອງລົດ ເພາະຈະເພີ່ນຈຸດບອດໃນການເບິ້ງເຫັນເສັ້ນທາງ

  4. ຍ່າຊິງຂຶ້ນໜ້າໃນບໍລິເວນທາງໂຄ້ງ ຫຼື ໃຊ້ຄວາມໄວໃນການຂັບຂື້ນຄ້ອຍ - ລົງຄ້ອຍ ໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນປາຍທາງໄດ້.

  5. ການຂັບລົດໃນຍາມກາງຄືນແມ່ນຄວນໃຊ້ສັນຍານໄຟສູງຊ່ວຍການເບິ່ງເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ຫຼື ເປັນການໃຊ້ເພຶ່ອໃຫ້ສັນຍານເຕືອນແກ່ລົດທີ່ຂັບສວນເລນມາໃຫ້ສັງເກດເຫັນລົດຂອງຜູ້ທີ່ຂັບມາດ້ວຍ


66 views0 comments

Comments


bottom of page