top of page

ບໍລິການໃຫມ່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ຮັບແລ່ນເອກະສານ

ມີບໍລິການຮັບແລ່ນເອກະສານ:

- ປື້ມຜ່ານແດນ

- ປື້ມອຸນຸຍາດລົດຂົນສົ່ງຕ່າງປະເທດ

- ປື້ມອຸນຸຍາດລົດບັນທຸກຕ່າງປະເທດ

- ໃບອະນຸຍາດແລ່ນລົດ

- ໃບຂັບຂີ່ສາກົນ

- ຕໍ່ທະບຽນລົດ

- ຕໍ່ໃບຂັບຂີ່

- ປ່ຽນໃບຂັບຂີ່ທີ່ແຕກຫັກ

ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ ໂທ/whatsapp 021218882. 020 99579789

Whatsapp: https://wa.me/message/JOL6V6AVXC3KI1

ສະຖານທີຕັ້ງ : https://bit.ly/3xRHeBO

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຍງຈັນ ບ້ານ ໂພນສີໄຂ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ 030 9989958

50 views0 comments
bottom of page