top of page

ລົດທີ່ຍອດຢູ່ນິ້ງໆບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານໃນຊ້ວງ COVID

6 ສິ່ງເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຍານພາຫານະຂອງທ່ານໃນ ຊ້ວງ covid ນີ້ປະໄວ້ຄວນບົວລະບັດແບບດູແລແບບໃດ


1. Battery

ຫຼາຍຄົນພົບບັນຫາໃນເມື່ອບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ລົດ ແລ້ວເມືອຈະກັບມາໃຊ້ເຮັດໃຫ້ Battery ໝົດ ແມ້ແຕ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍເປີດອຸປະກອນໄຟ້າພາຍໃນລົດຂອງທ່ານ ແຕ່ Battery ກໍ່ກະຈ່າຍໄຟໄປລ້ຽງລະບົບໃນລົດຢູ່ດີ ເຊັ່ນ ລະບົບກັນຂະໂມຍ ຫຼື ລະບົບຄວບຄຸມ (ECU) ຫາກຈອດໄວ້ດົນບໍ່ມີການຕິດຈັກ Battery ກໍ່ໝົດໄດ້ ເມື່ອ Battery ໝົດຕ້ອງໄດ້ພ່ວງເພື່ອຕິດຈັກລົດ ຖ້າປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ແບັດໝົດ ແລ້ວພ້ວງເລື້ອຍ Battery ເສື່ອມ

ວິທີແກ້

· ຄວນຕິດຈັກ 10ນາທີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ຍ່າງນ້ອຍອາທິດ ລະ 2​ຄັ້ງ ຫຼື ທຸກມື້ຍິ່ງດີ ຊ່່ວຍຍືດອາຍຸ Battery ສະເພາະິດຈັກຢູ່ກັບທີ່


2. ຂອງເຫຼວໃນລົດ

ແນະນໍາໃຫ້ເຮັດການເຊັກຂອງເຫຼວໃນລົດ ວ່າພ້ອມໃຊ້ງານບໍ່ ເຊັ່ນນໍ້າມັນເຄື່ອງ ນໍ້າໃນໝໍ້ນໍ້າ ເພື່ອຫລໍ່ລ້ຽງຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ເກີດສະນິມ ຫຼື ຂີ້ໝ້ຽງ ສ່ວນນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແນະນໍາໃຫ້ປ່ຽນຕາມໄລຍະເວລາທຸກໆ 6ເດືອນ ຫຼື ຕາມຄູ່ມື ນໍ້າມັນເຄື່ອງກໍ່ມີວັນໝົດອາຍຸ ແລະ ເສື່ອມສະພາບດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ເຊັນກັນ


3 ຍາງລົດ

ແນະນໍາໃຫ້ເຕີມລົມຍາງ ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ 2.2 - 4.5 kg ຫຼື ເເນະນໍາໃຫ້ ນໍາລົດເຂື່ອນເພື່ອໃຫ້ ຍາງລົດໝຸນແດ່ ເພາະການຈອດລົດຢູ່ກັບພື້ນທີ່ ດົນໆ ເຊັນ 1ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຍາງບໍ່ໃຫ້ຄືນໂຕເກີດການຍຸບໂຕຂອງໂຄ່ງຍາງ ສ່ວນນໍ້າຫນັກໂຕລົດຈະຕົກສູ່ຍາງແຕ່ລະເສັ້ນໃນຈຸດດຽວ ເຮັດໃຫ້ຍາງລົດເສຍຮູບ ບໍ່ມົນ ເມື່ອນໍາໄປຂັບຂີ່ພາຍລັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການສັ່ນ,ເຕັ້ນ ແລະ ເກີດສຽງດັງຜິດປົກກະຕິໄດ້ ຫາກຕ້ອງຈອດລົດປະໄວ້ດົນເກີນ3ເດືອນຂຶ້ນໄປ ແນະນໍາໃຫ້ຍົກລົດຕັ້ງຢູ່ລິຟ ຫຼື ອັນທີ່ສາມາດຄໍ້າລົດທັງ 4ລໍ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົດກົດທັບຍາງ ຊ່ວຍຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງຍາງໄດ້ດີ.


4.ຕິດຈັກລົດແລ່ນໃນບາງຄັ້ງ

ໃນລົດມີສິນສ່ວນ ແລະ ອຸປະກອນເປັນຈຸດໝຸນເຊັ່ນ: ລະບົບຊ່ວງລ່າງ, ລູກໝາກຕ່າງໆ ແມ້ກະທັ້ງຍາງ ແລະ ລໍ້ ຫາກປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ກັບບ່ອນເປັນເວລາດົນ ບໍ່ມີການເໜັງຕີງກໍ່ອາດເສັ້ນຢືດໄດ້ ແລະ ອາດເກີດລຸ້ຍຫ້ຽນງ່າຍກວ່າລົດໃຊ້ປະຈໍາ.


5. ຄວາມສະອາດ

ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນ ແລະ ສິ່ງສົກກະປົກເກາະຢູ່ທີ່ສີລົດດົນເກິນໄປຈະເຮັດໃຫ້ລ້າງອອກຍາກ ຄວນຈະລ້າງທໍາຄວາມສະອາດລົດກ່ອນ ຈຶ່ງຄຸ່ມຜ້າຄຸ່ມລົດເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນ ແລະ ຮັກສາສີຂອງລົດໃຫ້ເບິ່ງໃໝ່ຕະຫຼອດ.


6. ສະຖານທີ່ໃນການຈອດລົດ

ຄວນຈອດລົດໃນບ່ອນຮົ່ມ ຫຼີກລ້ຽງການຈອດກ້ອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສະຖານທີ່ປຽກຊື້ນ ຫຼື ໃກ້ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ ເພາະອາດມີໜູເຂົ້າມາອາໄສ ຫາກຈອດລົດກ້ອງຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງລະວັງ ຍ່າງຂອງຕົ້ນໄມ້ຈະຕົກລົງມາເຮັດໃຫ້ສີຂອງລົດດ່າງໄດ້ ລວມເຖິງກິ່ງໄມ້ຕົກລົງມາຕາມແຮງຂອງລົມ ຫຼື ອື່ນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ລົດຂອງເຮົາເກີດຮອຍຂີດໄດ້.


_______________________________________

#ບໍາລຸງຮັກສາລົດ #Defensivedriving66 views0 comments

Comentários


bottom of page