top of page

ສາເຫດ ທີ່ເລືອກໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ ທົ່ງສ້າງນາງ

1. ມີອາຈານສອນພຽງພໍກັັບນັກຮຽນທຸກຄົນ


2. ເປີດສອນ 8:00-19:00 ໂມງ


3. ເລືອກວັນເວລາໄດ້ຕາມທີ່ນັກຮຽນສະດວກ


4. ມີ 3ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງ 1ສາຂາຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ


_____________________________________________ #ສາຂາໂພນຕ້ອງ 021 218882, 020 99579789 ແຜນທີ https://goo.gl/maps/aQtBFVT8gRq #ສາຂາດອນກອຍ ເມືອງສີສັດຕະນາດ 021 265149 ,030 9144698 ແຜນທີ່ https://bit.ly/3h6SzVk #ສາຂານາແຮ່ ເມືອງສີໂຄດ 021 265159 ແຜນທີ່https://goo.gl/maps/RLx3CtUMvm9jDJPS8 #ສາຂາ ຈໍາປາສັກ 031 212483, 030 9989958

135 views0 comments

Comments


bottom of page