ສາເຫດ ທີ່ເລືອກໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ ທົ່ງສ້າງນາງ

1. ມີອາຈານສອນພຽງພໍກັັບນັກຮຽນທຸກຄົນ


2. ເປີດສອນ 8:00-19:00 ໂມງ


3. ເລືອກວັນເວລາໄດ້ຕາມທີ່ນັກຮຽນສະດວກ


4. ມີ 3ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງ 1ສາຂາຢູ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ