ສີສັນຍານໄຟເຕືອນທີ່ຄອນໂຊນໜ້າລົດ ຫຼື ໜ້າປັດອັນຕະລາຍແນວໃດ?

ສັນຍານເຕືອນສີຂຽວ/ຟ້າໝາຍເຖິງ ກໍາລັງໃຊ້ງານຢູ່ ສັນຍານເຕືອນໄຟ ສີເຫຼືອງໝາຍເຖິງ ການເຕືອນໃຫ້ກວດສອບແຕ່ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ ສັນຍານເຕືອນໄຟສີແດງໝາຍເຖິງ ໃຫ້ກວດສອບໂດຍທັນທີ ຫຼື ຫຍຸດໃຊ້ງານເພື່ອຄວາມປອດໄພ

+ ສັນຍານເຕືອນໄຟສີແດງ

ຖ້າສັນຍານເຕືອນສີແດງສະແດງຂື້ນ ມາຕອນທີ່ເຮົາສະຕາດຈັກລົດແລ້ວດັບລົງที่ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ເຈົ້າ, ແຕ່ຖ້າເມື່ອສັນຍານເຕືອນຂື້ນແລ້ວຍັງຄ້າງຢູ່ ກະລຸນາໄປເຂົ້າຊ້ອມແປງລົດທ່ານທັນທີ່ ເພາະຖ້າເຮົາຍັງຝຶນໃຊ້ງານຢູ່ຈະເກີດອັນຕະຫຼາຍຂື້ນໄດ້.

+ ສັນຍານເຕືອນສີເຫຼືອງ

ໄຟເຕືອນສີເຫຼືອງຢູ່ຄອນໂຊນໜ້າ