ຮູ້ຕົວເລກຢູ່ດ້ານແກ້ມຢາງຂອງລົດຫຼືຫຍັງ ໝາຍເຖິງຫຍັງ?
195 ແມ່ນຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າຢາງລົດເປັນມິນລີແມັດ

195 This is the tyre width in mm


55 ແມ່ນຄວາມສູງຂອງແກ້ມຢາງລົດໂດຍໃຊ້ຄິດໄລ່ຈາກເປີເຊັນ ຄວາມກວ້າງຂອງຢາງລົດ (55%)

55 The tyre height as a percentage of the width (55%)


R-Radial ໂຄ່ງສ້າງຂອງຢາງ

R-Radial Construction


16 ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງວົງລໍ້ມີໜ່ວຍເປັນນີ້ວ

16 This is the diameter of tyre’s inner rim in inches


87 ເປັນຕົວເລກທີ່ບອກເຖິງການຮັບນໍ້ານັກບັນທຸກຕໍ່ຢາງ1 ເສັ້ນ 545kg

87 Load IndexMaximum weight limit per tyre 545kg


V ຂີດຈໍາກັດຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຢາງລົດ

V Speed symbolindicates the maximum speed for the tyre

V Stand for 240km/h


0907 ອາທິດພະລິດ ແລະ ປີພະລິດ ຂອງຢາງລົດ

09 ໝາຍເຖິງ ພະລິດໃນອາທິດທີ 9 ຫຼື (2ເດືອນ ກັບ 1 ອາທິດ) ກົງກັບເດືອນ ກຸມພາ

07 ໝາຍເຖິງ ພະລິດປີ 2007


0907 Manufacturer’s unique code

09 meaning week or February 

07 2007


156 views0 comments

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ