ມີເອກະສານຫຍັງແດ່ຕ້ອງຕິດລົດທ່ານ?

ເອກະສານຕິດລົດທຸກທ່ານຄວນມີ


ທ່ານຮູ້ບໍວ່າເອກະສານຕິດຕາມລົດແມ່ນຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ


1. ທະບຽນລົດຕ້ອງບໍ່ໝົດກໍານົດ. ເຊິງທະບຽນມີກໍານົດເວລາ 5ປີ
2. ປື້ມຕິດຕາມການຂື້ນທະບຽນລົດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ປື້ມເຫຼືອງ.

ປື້ມນີ້ຈະມີລະບຽບການແນະນໍາປະກອບເອກະສານເພື່ອຂື້ນທະບຽນລົດ ແລະ ລະບຽບການກວດການເຕັກນິກລົດ ຕິດຕາມກວດກາເຕັກຂອງທ່ານໝົດກໍານົດ ຫຼື ຍັງ3. ເຕັກນິກລົດ

ສະຕິເກີເຕັກນິກລົດແຕ່ລະປະເພດ

4. ຄ່າທາງປະຈໍາປີ
5.​ ປະກັນໄພ

6. ໃບຂັບຂີ່ ຂອງຜູ້ຂັບລົດ

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ