top of page

ມີເອກະສານຫຍັງແດ່ຕ້ອງຕິດລົດທ່ານ?

ເອກະສານຕິດລົດທຸກທ່ານຄວນມີ


ທ່ານຮູ້ບໍວ່າເອກະສານຕິດຕາມລົດແມ່ນຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ


1. ທະບຽນລົດຕ້ອງບໍ່ໝົດກໍານົດ. ເຊິງທະບຽນມີກໍານົດເວລາ 5ປີ
2. ປື້ມຕິດຕາມການຂື້ນທະບຽນລົດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ປື້ມເຫຼືອງ.

ປື້ມນີ້ຈະມີລະບຽບການແນະນໍາປະກອບເອກະສານເພື່ອຂື້ນທະບຽນລົດ ແລະ ລະບຽບການກວດການເຕັກນິກລົດ ຕິດຕາມກວດກາເຕັກຂອງທ່ານໝົດກໍານົດ ຫຼື ຍັງ3. ເຕັກນິກລົດ

ສະຕິເກີເຕັກນິກລົດແຕ່ລະປະເພດ

4. ຄ່າທາງປະຈໍາປີ
5.​ ປະກັນໄພ

6. ໃບຂັບຂີ່ ຂອງຜູ້ຂັບລົດ

Comentários


bottom of page