top of page

ໄຂຂໍ້ສົງໃສເປັນຫຍັງລົດເກັ່ງຈຶ່ງບໍ່ມີທີ່ປັດນ້ຳຝົນດ້ານຫຼັງລົດໄຂຂໍ້ສົງໃສເປັນຫຍັງລົດເກັ່ງຈຶ່ງບໍ່ມີທີ່ປັດນ້ຳຝົນດ້ານຫຼັງລົດ ຍ້ອນ: ການອອກແບບລົດເກັ່ງແບບ Sedan ຫຼື Saloon ນັ້ນ ຝາທ້າຍກະໂປ່ງຫຼັງຈະການຢືດອອກໄປ ຈາກກະຈົກຫຼັງໃນໄລຍະທາງທີ່ຫຼາຍກວ່າ. ເພື່ອໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງດ້ານທ້າຍສາມາດໃສ່ສິ່ງຂອງໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງລົມຫວນດ້ານທ້າຍ ຈະໄຫຼມາເຖິງແກ້ວດ້ານຫຼັງຂອງລົດໄດ້ນ້ອຍ ແລະ ລົມຈາກດ້ານເທິງທີ່ຜ່ານຫຼັງຄາກໍ່ໄຫຼຜ່ານລົງໄປທີ່ດ້ານທ້າຍລົດບໍ່ໄຫຼລົງທີ່ກະຈົກຫຼັງ ດັ່ງນັ້ນການເກີດຝຸ່ນ ຫຼື ຄາບຮອຍນ້ຳທີ່ຈະຕິດມາພ້ອມກັບລົມຫວນຈົນມາເຖິງທີ່ແກ້ວດ້ານຫຼັງນັ້ນມີໂອກາດນ້ອຍທີ່ຈະມາເຖີງ ຫຼື ຖ້າມີຟຸ່ນເກາະກໍບໍ່ຫລາຍຈົນປິດກັ້ນການເບິ່ງເຫັນ ຈຶງບໍ່ຈຳເປັນໃຊ້ທີ່ປັດນ້ຳຝົນດ້ານກະຈົກຫຼັງລົດ

_______

See Less

Comments


bottom of page