top of page

ໝວດປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ ມີ 6 ໝວດ


ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ນັບເປັນສິງໃກ້ໂຕທີ່ເຮົາການນໍາໃຊ້ຊີວິປະຈໍາວັນ ເພາະຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ຕ້ອງໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນ ໃນການເດີນທາງໄປມາ ດັງນັ້ນແລ້ວສຶກສາເລື່ອງ ສັນຍານຈະລາຈອນ, ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ແລະ ປ້າຍຈະລາຈອນ


ເຄື່ອງໝາຈະລາຈອນ ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ (Traffic sign) ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກທາງຈະລາຈອນໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການສັນຈອນ ມັກເປັນສັນຍານແສງ ຫຼື ປ້າຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ກໍານົດບັງຄັບການເຄື່ອນໂຕຂອງຈະລາຈອນ ການຈອດ ຫຼື ເປັນການເຕື່ອນ

1.​ ເຕືອນອັນຕະລາຍ

2. ປ້າຍຫ້າມ


3.ປ້າຍບອກສິດ


4. ປ້າຍກໍານົດ


5. ປ້າຍແນະນໍາ ແລະ ບໍລິການ


6.ປ້າຍເສີມ




 

ຂໍ້ມູນ ຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ #ຂັບຂີ່ປອດໄພ

#ປ້າຍຈະລາຈອນ #Laotrafficesign

ໂດຍ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ

765 views0 comments

Comments


bottom of page