ໝວດປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ ມີ 6 ໝວດ


ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ນັບເປັນສິງໃກ້ໂຕທີ່ເຮົາການນໍາໃຊ້ຊີວິປະຈໍາວັນ ເພາະຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ຕ້ອງໃຊ້ລົດ ໃຊ້ຖະໜົນ ໃນການເດີນທາງໄປມາ ດັງນັ້ນແລ້ວສຶກສາເລື່ອງ ສັນຍານຈະລາຈອນ, ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ ແລະ ປ້າຍຈະລາຈອນ


ເຄື່ອງໝາຈະລາຈອນ ເຄື່ອງໝາຍຈະລາຈອນ (Traffic sign) ໝາຍເຖິງ ສັນຍາລັກທາງຈະລາຈອນໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການສັນຈອນ ມັກເປັນສັນຍານແສງ ຫຼື ປ້າຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ກໍານົດບັງຄັບການເຄື່ອນໂຕຂອງຈະລາຈອນ ການຈອດ ຫຼື ເປັນການເຕື່ອນ

1.​ ເຕືອນອັນຕະລາຍ

2. ປ້າຍຫ້າມ


3.ປ້າຍບອກສິດ