10 ອັນດັບຍອດຫິດທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຟຈັກລົດ (Engine) ເຕືອນຂື້ນ ມີຫຍັງແດ່?

Updated: Jul 25, 2019

ຜົນສໍາຫຼວດສະຖິຕິຈາກ ສະຫາລັດ ອາເມລິກາ ຕັ້ງແຕ່ລຸ້ນປີ 1996 ຈົນຮອດລົດລຸ້ນປະຈຸບັນເປັນຈໍານວນ 1,019,904 ຄັ້ງ ໂດຍພົບເຫັນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລຍ ເມື່ອໄຟ ເອັນຈິນ(Engine) ສະແດງຂື້ນ ຕໍ່ຄັ້ງປະມານ $387 ຫຼື ປະມານ 3,400,000 Kip ເຊິ່ງສາມາດເກິດກັບລົດໃໝ່ແລະ ເກົ່າທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 10ປີ ຂື້ນໄປ. ທ່ານ ເດວິດ ລິດ ຜູ້ອໍານວຍການຂອງຝ່າຍເທັກນິກ ຂອງ CarMD ລະບຸໄວ້ວ່າ“ວິທີ່ຈະຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າສ້ອມແປງໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຄືການແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ເມື່ອໄຟເອັນຈິ້ນຮູ່ງຂື້ນ ຄວນຫີບຟ້າວນໍາລົດທ່ານເຂົ້າສູນບໍລິການເພື່ອກວດສອບສາເຫດວ່າເກີດຈາກຫຍັງ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດບັນຫາຈອດຕາຍກາງທາງ

10 ປັນຫາຍອດຫິດຈາກໄຟເອັນຈິ້ນໂຊມີດັງນີ້ :

1.​ ປ່ຽນອ໋ອກຊີເຈັນເຊັນເຊີ້

2.​ ປ່ຽນໝໍ້ພັກCatalytic


3.​ ປ່ຽນຄອຍຈຸດລະເບິດ ແລະ ຫົວທຽນ