top of page

10 ອັນດັບຍອດຫິດທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຟຈັກລົດ (Engine) ເຕືອນຂື້ນ ມີຫຍັງແດ່?

Updated: Jul 25, 2019

ຜົນສໍາຫຼວດສະຖິຕິຈາກ ສະຫາລັດ ອາເມລິກາ ຕັ້ງແຕ່ລຸ້ນປີ 1996 ຈົນຮອດລົດລຸ້ນປະຈຸບັນເປັນຈໍານວນ 1,019,904 ຄັ້ງ ໂດຍພົບເຫັນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລຍ ເມື່ອໄຟ ເອັນຈິນ(Engine) ສະແດງຂື້ນ ຕໍ່ຄັ້ງປະມານ $387 ຫຼື ປະມານ 3,400,000 Kip ເຊິ່ງສາມາດເກິດກັບລົດໃໝ່ແລະ ເກົ່າທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 10ປີ ຂື້ນໄປ. ທ່ານ ເດວິດ ລິດ ຜູ້ອໍານວຍການຂອງຝ່າຍເທັກນິກ ຂອງ CarMD ລະບຸໄວ້ວ່າ“ວິທີ່ຈະຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າສ້ອມແປງໄດ້ດີທີ່ສຸດ ຄືການແກ້ໄຂປັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ເມື່ອໄຟເອັນຈິ້ນຮູ່ງຂື້ນ ຄວນຫີບຟ້າວນໍາລົດທ່ານເຂົ້າສູນບໍລິການເພື່ອກວດສອບສາເຫດວ່າເກີດຈາກຫຍັງ ເຊິ່ງຈະຫຼຸດບັນຫາຈອດຕາຍກາງທາງ

10 ປັນຫາຍອດຫິດຈາກໄຟເອັນຈິ້ນໂຊມີດັງນີ້ :

1.​ ປ່ຽນອ໋ອກຊີເຈັນເຊັນເຊີ້

2.​ ປ່ຽນໝໍ້ພັກCatalytic


3.​ ປ່ຽນຄອຍຈຸດລະເບິດ ແລະ ຫົວທຽນ4. ຝາຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງບໍ່ແນັ້ນ

5. ປ່ຽນເທີໂມຕັສ

6. ເຊັນເຊີ້ວັດມວນອາກາດ

7. ປ່ຽນສາຍຫົວທ່ຽນ ແລະ ຫົວທ່ຽນ

8. ປ່ຽນວາລະບົບຄວບຄຸມອາຍລະເຫີຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

9. ປ່ຽນ ໂຊລິນອຍ ລະບົບຄວບຄຸມອາຍລະເຫີຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 10. ກວດເຊັກລະບົບຄວບຄຸມອາຍລະເຫີຍນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງ ແລ້ວນອກຈາກ 10ຂໍ້ ນີ້ ຂໍ້ມູນດ້ານເທິງທີ່ກ່າວມານີ້ທ່ານສາມາດຖາມສ່າງ ຫຼື ຜູ້ຮູ້ກ່ຽວກັບລົດເພີ່ມເຕີ່ມໄດ້

 

ທີ່ມາຂໍ້ມູນ : Snook.com


182 views0 comments

댓글


bottom of page