ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ (ໄຟສຸກເສີນ) Hazard Lights


  • ວິທີນຳໃຊ້ ເວລາທີ່ຄວນໃຊ້ ແລະບໍ່ຄວນໃຊ້


ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍເປັນໄຟເຕືອນເວລາລົດທີມີບັນຫາ ແລະ ອື່ນໆ...
ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ

ສັນຍານໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ: ຕຳແໜ່ງ ເປີດ-ປິດ ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍຈະເປັນຮູບສາມລ່ຽມສີແດງ ຕິດຕັ້ງຢູ່ ຄອນໂຊທາງໜ້າ, ເມື່ອຕ້ອງການເປີດໃຫ້ກົດປຸ່ມ ໄຟສັນຍານລ້ຽວ ຊ້າຍ-ຂວາ-ໜ້າ-ຫລັງ ຈະກະພິບພ້ອມກັນທັງ 4ດ້ານ. ການໃຊ້ສັນຍານໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮັບຮູ້ວ່າ ລົດຂອງເຮົາມີເຫດຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນ.

   ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທົ່ວໄປຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ,  ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ ຫລື ຮູ້ແລ້ວແຕ່ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງສະນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງມັກເຫັນການນຳໃຊ້ໄສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ (ໄຟສຸກເສີນ) ແບບຜິດໆຢູ່ທົ່ວໄປ.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງຢາກມາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທີ່ຍັງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລືຜູ້ທີ່ມັກລະເມີດ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກກັບກົດຈະລາຈອນ ແລະມີຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນນຳອີກ.● ບໍ່ຄວນໃຊ້ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ:

      1. ເວລາຂັບຂີ່ລົດຜ່ານທາງແຍກ ເຖິງຈະມີໄຟ ຫລື ບໍ່ມີໄຟສັນຍານຈະລາຈອນກໍ່ຕາມ, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ມາ ຈາກ

      ທາງດ້ານຊ້າຍ ຫລື ດ້ານຂວາ ເຫັນໄຟບໍ່ຄົບຖ້ວນ (ເຫັນໄຟແຕ່ເບື້ອງດຽວ) ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າເປີດໄຟ ສັນຍານ

ລ້ຽວ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້.

           - ການຂັບຂີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເວລາຂັບຂີ່ຜ່ານແຍກ, ຖ້າຕ້ອງການໄປທາງຊ້າຍ ຫລື ທາງຂວາ ກໍ່ໃຫ້ເປີດໄຟສັນຍານ