top of page

ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ (ໄຟສຸກເສີນ) Hazard Lights


  • ວິທີນຳໃຊ້ ເວລາທີ່ຄວນໃຊ້ ແລະບໍ່ຄວນໃຊ້


ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍເປັນໄຟເຕືອນເວລາລົດທີມີບັນຫາ ແລະ ອື່ນໆ...
ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ

ສັນຍານໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ: ຕຳແໜ່ງ ເປີດ-ປິດ ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍຈະເປັນຮູບສາມລ່ຽມສີແດງ ຕິດຕັ້ງຢູ່ ຄອນໂຊທາງໜ້າ, ເມື່ອຕ້ອງການເປີດໃຫ້ກົດປຸ່ມ ໄຟສັນຍານລ້ຽວ ຊ້າຍ-ຂວາ-ໜ້າ-ຫລັງ ຈະກະພິບພ້ອມກັນທັງ 4ດ້ານ. ການໃຊ້ສັນຍານໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮັບຮູ້ວ່າ ລົດຂອງເຮົາມີເຫດຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນ.

   ພື້ນຖານຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທົ່ວໄປຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ,  ແຕ່ກໍ່ຍັງມີບາງຄົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ ຫລື ຮູ້ແລ້ວແຕ່ປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງສະນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງມັກເຫັນການນຳໃຊ້ໄສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ (ໄຟສຸກເສີນ) ແບບຜິດໆຢູ່ທົ່ວໄປ.

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈິ່ງຢາກມາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດທີ່ຍັງປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລືຜູ້ທີ່ມັກລະເມີດ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກກັບກົດຈະລາຈອນ ແລະມີຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນນຳອີກ.● ບໍ່ຄວນໃຊ້ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ:

      1. ເວລາຂັບຂີ່ລົດຜ່ານທາງແຍກ ເຖິງຈະມີໄຟ ຫລື ບໍ່ມີໄຟສັນຍານຈະລາຈອນກໍ່ຕາມ, ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ມາ ຈາກ

      ທາງດ້ານຊ້າຍ ຫລື ດ້ານຂວາ ເຫັນໄຟບໍ່ຄົບຖ້ວນ (ເຫັນໄຟແຕ່ເບື້ອງດຽວ) ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າເປີດໄຟ ສັນຍານ

ລ້ຽວ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້.

           - ການຂັບຂີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ເວລາຂັບຂີ່ຜ່ານແຍກ, ຖ້າຕ້ອງການໄປທາງຊ້າຍ ຫລື ທາງຂວາ ກໍ່ໃຫ້ເປີດໄຟສັນຍານ

ເບື້ອງຊ້າຍ ຫລື ຂວາຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຈະໄປ, ຖ້າຕ້ອງການຂັບຂີ່ຜ່ານທາງແຍກໄປຊື່ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງເປີດໄຟຫຍັງເລີຍ

             ຜູ້ອື່ນກໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຈະໄປຊື່ແລ້ວ.

      2. ບໍ່ຄວນໃຊ້ໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ ເວລາຂັບຂີ່ລົດຕອນສະພາບອາກາດບໍ່ດີເຊັ່ນ: ຝົນຕົກໜັກ, ໝອກໜາ, ຄວັນໄຟ

ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຕາມຫລັງບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະປ່ຽນເລນຕອນໃດ, ບໍ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະລ້ຽວໄປທາງຊ້າຍ ຫລືທາງຂວາ

ພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ນຳໄປສູ່ການເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້.

          - ການຂັບຂີ່ລົດຕອນສະພາບອາກາດບໍ່ດີ (ຝົກຕົກ, ໜອກໜາ, ຄວັນໄຟ) ໃຫ້ເປີດໄຟຕາໃຫຍ່ (ໄຟຕາຕໍ່າ) ແລະຂັບ

ຂີ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃຊ້ຄວາມໄວຕໍ່າກວ່າປົກກະຕິໃຫ້ຫລາຍ ຫລືໃຊ້ຄວາມໄວທີ່ເຮົາຄິດວ່າສາມາດ ຄວບຄຸມລົດໄດ້

ຢ່າງປອດໄພ, ຖ້າສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ ສັນຈອນໄປບໍ່ໄດ້ ກໍ່ໃຫ້ຢຸດລົດພັກກ່ອນ.

3. ບໍ່ຄວນໃຊ້ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ ໃນເວລາຂັບຂີ່ຕອນສະພາບຈະລາຈອນແອອັດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ

ເຈົ້າຈະປ່ຽນເລນ ຫລືລ້ຽວໄປທາງຊ້າຍ-ຂວາ ເວລາໃດ ຫລືເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າລົດຢຸດ (ເພາະເກີດ ອຸບັດຕິເຫດ ຫລື

ມີເຫດສຸກເສີນ). 4. ບໍ່ຄວນໃຊ້ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ ເພື່ອສວຍໂອກາດຈອດລົດໃນສະຖານທີ່ຫ້າມຈອດ. 5. ບໍ່ຄວນໃຊ້ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ ໃນເວລາຂັບຂີ່ຖອຍຫລັງ ຫລື ອ້າງເຫດດ່ວນ. ໃຊ້ໄຟສັນຍານເຕືອນອັນຕະລາຍ:

    - ລົດເປ່ເພກະທັນຫັນຢູ່ຕາມສາຍທາງສັນຈອນ

    - ເວລາລົດເກີດອຸບັດຕິເຫດ

    - ລາກແກ່ລົດ + (ເປີດໄຟຕາຕໍ່າ)

    - ນຳໜ້າຂະບວນ + (ເປີດໄຟຕາຕໍ່າ)

    - ຢຸດ ຫລືຈອດລົດແຄມທາງນອກຕົວເມືອງ

    - ມີເຫດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢຸດລົດຢູ່ສາຍທາງສັນຈອນ.


 

ຮຽບຮຽງ ໂດຍ: ອາຈານ ມາໄລທອງ ທຸມມະວົງສາ Thongsangnang Driving school
178 views0 comments

Comments


bottom of page