ຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1994

ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຄືການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ນັກຮຽນຂອງເຮົາດ້ວຍການມີ

ຫຼັກສູດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ ແລະ ເຕັກນິກການສອນທີ່ເປັນເອກະຫຼັກໂຮງຮຽນຂອງເຮົາພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ລົດທຸກຄັນຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມະການທາງລັດຖະບານທີໄດ້ລົງກວດເຊັກລົດທຸກປີ ແລະ ລົດເຮົາຍັງເປັນລົດທີ່ທັນສະໄໝປອດໄພຕໍ່ນັກຂັບຂີ່.

ໂຮງຮຽນເຮົາແຕກຕ່າງຈາກໂຮງຮຽນອື່ນໆ ໂຮງຮຽນຂອງເຮົາເປັນແບບສອນໂຕຕໍ່ໂຕ
ເຮົາສອນ 7ມື້ ຕໍ່ ອາທິດ 8:00-19:00
ເຮົາຮັບເງິນສົດ ຫຼື ໂອນຊໍາລະ


 

ການສອນຂັບຂີ່ຂອງເຮົາມີຄວາມປອດໄພດ້ວຍປະສົບການການສອນຫຼາຍປີ


 

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ