ຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1994

ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຄືການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ນັກຮຽນຂອງເຮົາດ້ວຍການມີ

ຫຼັກສູດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ ແລະ ເຕັກນິກການສອນທີ່ເປັນເອກະຫຼັກໂຮງຮຽນຂອງເຮົາພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ລົດທຸກຄັນຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມະການທາງລັດຖະບານທີໄດ້ລົງກວດເຊັກລົດທຸກປີ ແລະ ລົດເຮົາຍັງເປັນລົດທີ່ທັນສະໄໝປອດໄພຕໍ່ນັກຂັບຂີ່.

ໂຮງຮຽນເຮົາແຕກຕ່າງຈາກໂຮງຮຽນອື່ນໆ ໂຮງຮຽນຂອງເຮົາເປັນແບບສອນໂຕຕໍ່ໂຕ
ເຮົາສອນ 7ມື້ ຕໍ່ ອາທິດ 8:00-19:00
ເຮົາຮັບເງິນສົດ ຫຼື ໂອນຊໍາລະ


 

ການສອນຂັບຂີ່ຂອງເຮົາມີຄວາມປອດໄພດ້ວຍປະສົບການການສອນຫຼາຍປີ