top of page

ຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1994 ເປັນໂຮງຮຽນເອກະສົນແຫງແລກໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄດ້ເປັນໂຮງຮຽນອັບໜຶ່ງຕະຫຼອດມາ ຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມະການທາງລັດຖະບານທີໄດ້ລົງກວດກາ

ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຄື: 

- ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້  ຄວາມເຂົ້າໃຈ  ແລະ ທັກສະການຂັບລົດທີ່ຖືກຕ້ອງ 

- ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງກົດຈະລາຈອນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຄ້ອງກັບການຂັບຂີ່ 
- ໃຫ້ຮູ້ຈັກບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການແກ້ໄຂປັນຫາບົດເບື້ອງຕົ້ນ

- ໃຫ້ມີມາລະຍາດການຂັບລົດທີ່ດີ 

ເຮົາຫຼັກສູດທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເລືອກ ແລະ ເຕັກນິກການສອນທີ່ເປັນເອກະຫຼັກໂຮງຮຽນຂອງເຮົາພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດທີ່ດີທີ່ສຸດ.

  

ລົດທຸກຄັນຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບຮອງຈາກຄະນະກໍາມະການທາງລັດຖະບານທີໄດ້ລົງກວດເຊັກລົດທຸກປີ ແລະ ລົດເຮົາຍັງເປັນລົດທີ່ທັນສະໄໝປອດໄພຕໍ່ນັກຂັບຂີ່.

ໂຮງຮຽນເຮົາແຕກຕ່າງຈາກໂຮງຮຽນອື່ນໆ ໂຮງຮຽນຂອງເຮົາເປັນແບບສອນໂຕຕໍ່ໂຕ
ເຮົາສອນ 7ມື້ ຕໍ່ ອາທິດ 8:00-19:00
ເຮົາຮັບເງິນສົດ ຫຼື ໂອນຊໍາລະ

 

ການສອນຂັບຂີ່ຂອງເຮົາມີຄວາມປອດໄພດ້ວຍປະສົບການການສອນຫຼາຍປີ

bottom of page