ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່

ໂຮງຮຽວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ

ທີ່ຕັ້ງ

ຖະໜົນ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ຮ່ອມ 22 ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາຂາ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ

ເບີໂທ/whatsapp: 021 218882,  020 99579789

ສາຂາ ຈໍາປາສັກ

ເບີໂທ:  031 480536

ແບບຟອມຕິດຕໍ່ເຮົາ

Thanks! Message sent.

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກລົກຍົນ

ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເບີໂທ: 021 263557

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ: 071 252681

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເບີໂທ: 054 212005

ເບີໂທ: 031 410148

ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ

ເບີໂທ: 021 480536,
030 5624592

ເບີໂທ: 023 431657