top of page

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່

ໂຮງຮຽວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ

ທີ່ຕັ້ງ

ຖະໜົນ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ຮ່ອມ 22 ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສາຂາ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ

ສາຂາ ຈໍາປາສັກ

ເບີໂທ:  031 480536 ,0309989956

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກລົກຍົນ

ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ

ເບີໂທ: 021 263557, 
030 5015380

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເບີໂທ: 031 410148

ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ເບີໂທ: 021 480536,
030 5624592

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ເບີໂທ: 054 212005

Your details were sent successfully!

bottom of page