ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະຖານທີ່

ູຖະໜົນໂພນຕ້ອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

thongsangnang@gmail.com

+85621 263557

ສະຖານທີ່

ູຖະໜົນໂພນຕ້ອງ ບ້ານ ໜອງໄຮ ເມືອງ ສີນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

thongsangnang@gmail.com

+85621 480536

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ