top of page

ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະຖານທີ່
ູຖະໜົນໂພນຕ້ອງ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
thongsangnang@gmail.com
+85621 263557, 030 5015380

ສະຖານທີ່
ູຖະໜົນໂພນຕ້ອງ ບ້ານ ໜອງໄຮ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
thongsangnang@gmail.com
+85621 480536, 030 5634593

bottom of page