top of page
IMG_3035.jpg

ປະເພດລົດ ຈັກ"A"

ປະເພດລົດຈັກເຮົາມີສອນຫຼາຍຫຼັກສູດ:

(ພ້ອມເສັງໃບຂັບຂີ່) 
- ຮຽນໃຫມ່ ຂັບລົດຈັກ (ມື້ລະ 3ຊມ)

- ບໍາລຸງເສັງ ລົດຈັກ
ໝາຍເຫດ:

ຄົນຕ່າງປະເທດກໍ່ສາມາດສອບເສັງໄດ້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່:

300,000 ກີບ​

IMG_1548 copy 5.jpg

ປະເພດລົດ ເບົາ "B" 

ປະເພດລົດເບົາ (B) ເຮົາມີສອນຫຼາຍຫຼັກສູດ:

(ພ້ອມເສັງໃບຂັບຂີ່)
- ຮຽນໃຫມ່ (15ຊົ່ວໂມງ)

- ບໍາລຸງເສັງໄລຍະຊັ້ນ ແລະ ບໍາລຸງເພື່ອເພີ່ມທັກຊະ (3&6ຊມ) 

(ຮຽນບໍ່ສອບເສັງ)

- ຮຽນໃຫມ່ 

- ບໍາລຸງ

ໝາຍເຫດ:

ຄົນຕ່າງປະເທດກໍ່ສາມາດສອບເສັງໄດ້

- ສອນໂຕຕໍ່ໂຕ ຮຽນມື້ລະ 1ຊມ 

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່:

750,000 ກີບ

IMG_3038.JPG

ປະເພດລົດ ບັນທຸກ"C"

ປະເພດລົດບັນທຸກ (C) ເຮົາມີສອນຫຼາຍຫຼັກສູດ:

(ພ້ອມເສັງໃບຂັບຂີ່)
- ຮຽນໃຫມ່ (1ເດືອນ) 

- ບໍາລຸງເສັງໄລຍະຊັ້ນ ແລະ ບໍາລຸງເພື່ອເພີ່ມທັກຊະ (1-2ອາທິດ)

(ຮຽນບໍ່ສອບເສັງ)

- ຮຽນໃຫມ່ 

- ບໍາລຸງ

ໝາຍເຫດ:

ຄົນຕ່າງປະເທດບໍ່ສາມາດສອບເສັງໄດ້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່:

950,000 ກີບ

IMG_2117 copy.jpg

ຝຶກອົບຮົມ ອົງກອນ

ຝຶກອົບຮົມອົງກອນ
-ຮັບຝຶກທັງໃນແລະນອກສະຖານທີ່

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່:

??? ກີບ

IMG_2210-2.jpg

ຮຽນສ້ອມແປງໃຫຍ່

ຮຽນສ້ອມແປງໃຫຍ່ 3ເດືອນ 
- ຮຽນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຈັກ 
- ມ້າງປະກອບຈັກລົດ
- ໃຫ້ນັກຮຽນປະກອບຈັກດ້ວຍຕົນເອງຈົນຕິດໄດ້
- ໄດ້ລົງແປງລົດຕົວຈິງ
- ຮຽນຮູ້ວິລະບົບໄຟ ແລະ ການແລ່ນໄຟລົດ 

- ຮຽນຮູ້ວິລະບົບໄຟ ແລະ ການແລ່ນໄຟລົດ 

 

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່:

1,600,000 ກີບ

bottom of page