IMG_3035.jpg

ປະເພດລົດ ຈັກ"A"

ການຂັບຂີ່ຮຽນສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

200,000 ກີບ​

IMG_1548 copy 5.jpg

ປະເພດລົດ ເບົາ "B" 

ການຮຽນຂັບຂີ່ປະເພດລົດເບົາ "B"   

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

700,000 ກີບ

IMG_3038.JPG

ປະເພດລົດ ບັນທຸກ"C"

ການຮຽນຂັບຂີ່ ລົດປະເພດລົດບັນທຸກ ຫຼື ລົດບັນທຸກ 10ລໍ້ "C"

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

850,000 ກີບ

IMG_1912.jpg

ປະເພດລົດ ຈົກ

ການຮຽນຂັບລົດປະເພດຈົກ 

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

2,000,000 ກີບ​

IMG_2210-2.jpg

ຮຽນສ້ອມແປງໃຫຍ່

ການຮຽນສ້ອມແປງປະເພດລົດເບົາ "B"   

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

1,500,000 ກີບ

IMG_2117 copy.jpg

ຝຶກອົບຮົມ ອົງກອນ

ການຝຶກອົບຮົມການຂັບຂີ່ປອດໄພ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລົດຂັບເຂື່ອນ 4 ລໍ້ ໃນທາງທຸລະກັນດານ ຝຶກອົບຮົມການປະຢັດພະລັງງານ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

??? ກີບ

  • ຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນໃຫມ່ 15ຊົ່ວໂມງ

  ເໝາະສໍາລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານ ທາງໂຮຽນກໍ່ຈະໄດ້ສອນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ຝຶກຫັດ ແລະ ທົດສອບພາກປະຕິບັດທີສະໜາມ ຕະຫຼອດຈົນອອກຖະໜົນໃຫຍ່