ປະເພດລົດ ຈັກ"A"

ການຂັບຂີ່ຮຽນສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

200,000 ກີບ​

ປະເພດລົດ ເບົາ "B" 

ການຮຽນຂັບຂີ່ປະເພດລົດເບົາ "B"   

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

700,000 ກີບ

ປະເພດລົດ ບັນທຸກ"C"

ການຮຽນຂັບຂີ່ ລົດປະເພດລົດບັນທຸກ ຫຼື ລົດບັນທຸກ 10ລໍ້ "C"

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

850,000 ກີບ

ປະເພດລົດ ຈົກ

ການຮຽນຂັບລົດປະເພດຈົກ 

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

2,000,000 ກີບ​

ຮຽນສ້ອມແປງໃຫຍ່

ການຮຽນສ້ອມແປງປະເພດລົດເບົາ "B"   

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

1,500,000 ກີບ

ຝຶກອົບຮົມ ອົງກອນ

ການຝຶກອົບຮົມການຂັບຂີ່ປອດໄພ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລົດຂັບເຂື່ອນ 4 ລໍ້ ໃນທາງທຸລະກັນດານ ຝຶກອົບຮົມການປະຢັດພະລັງງານ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

??? ກີບ

  • ຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮຽນໃຫມ່ 15ຊົ່ວໂມງ

  ເໝາະສໍາລັບນັກຮຽນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານ ທາງໂຮຽນກໍ່ຈະໄດ້ສອນຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ ຝຶກຫັດ ແລະ ທົດສອບພາກປະຕິບັດທີສະໜາມ ຕະຫຼອດຈົນອອກຖະໜົນໃຫຍ່

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ມ. ຈັນທະບູລີ
ບ້ານ ດອນກອຍ ມ. ສີນາກ

ບ້ານ ນາແຮ່ ມ. ສີໂຄດຕະບອງ

ບ້ານ ໂພນສີໄຄ ມ. ປາກເຊ

Call +85621 218882

©2018 by Thongsangnang. 

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໂພນສະຫວ່າງ
ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ໜອງໄຮ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

ສູນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ