ປະເພດລົດ ຈົກ

ການຮຽນຂັບລົດປະເພດຈົກ 

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

2,000,000 ກີບ​

ຮຽນສ້ອມແປງໃຫຍ່

ການຮຽນສ້ອມແປງປະເພດລົດເບົາ "B"   

ເລີ້ມຕົ້ນທີ່:

1,500,000 ກີບ

ຝຶກອົບຮົມ ອົງກອນ

ການຝຶກອົບຮົມການຂັບຂີ່ປອດໄພ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ລົດຂັບເຂື່ອນ 4 ລໍ້ ໃນທາງທຸລະກັນດານ ຝຶກອົບຮົມການປະຢັດພະລັງງານ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

??? ກີບ