top of page

ສຸນບໍລິການກວດກາເຕັກນິກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ສະຖານທີ່
 ບ້ານ ທາດຫຼວງ ເມືອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
thongsangnang@gmail.com
+85671 252681, 020 23509595 

bottom of page