top of page

ສະຕິເຕືອນໃຈ!! ປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງ

Updated: Jan 22, 2019

ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາລົດເຂົ້າສູນແຕ່ກັບເຈິຊ່າງທີ່ບໍ່ຊື່ສັດ ບໍ່ປ່ຽນໄສ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງໃໝ່ ໃຫ້

     ປະຊົບການຈິງຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ລາວໄດ້ນໍາເອົາລົດຂອງລາວໄປປ່ຽນນໍ້ານໍ້າມັນເຄື່ອງຢູ່ສູນບໍລິການແລະ ໄດ້ເຮັດຕຳນິໄວ້ທີ່ກອງນໍ້າມັນໄວ້ (ໂດຍການເອົາເຫຼັກໄປຂີດໃຫ້ເປັນຮ່ອຍ)ເພື່ອກວດເຊັກໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ຂອງໃໝ່ ແຕ່ກັບພົບວ່າ ສູນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຫ້ ແຖມຍັງຄິດຄ່າບໍລິການອີກຕ່າງຫາກ ລາວຈຶ່ງນຳເທັກນິກ ແລະ ການສັງເກດມາແຊ ປະສົບການການເຂົ້າສູນບໍລິການ ຊຶ່ງໝູ່ເພື່ອນຫຼາຍຄົນຄິດວ່າຈະຕ້ອງສົມບູນອອກມາດີ.

ກ່ອນທີ່ລາວຈະນໍາເອົາລົດເຂົ້າສູນ ລາວໄດ້ເຮັດຮອຍຂູດຂີດໄວ້ທີ່ໄສ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ(ດັ່ງໃນຮູບ)

      ເພາະເຄີຍຮູ້ເລື້ອງກ່ຽວກັບ ການບໍ່ຊື່ສັດຂອງນາຍຊ່າງບາງຄົນທີ່ບໍ່ປ່ຽນອາໄຫຼ່ ແລະ ເມື່ອເອົາລົດເຂົ້າຊ່ອງບໍລິການຊ່າງໄດ້ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ກວດເຊັກຕາມຂັ້ນຕອນ, ຝ່າຍສົ່ງມອບໄດ້ອະທິບາຍລາຍການທີ່ໄດ້ເຮັດ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍເງິນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ. ກ່ອນຈະອອກຈາກສູນບໍລິການ ລາວໄດ້ເປີດຝາກະໂປງ ແລະ ຖ່າຍຮູບໄສ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງປາກົດວ່າໄສ້ກອງນໍ້າ ມັນເຄື່ອງຍັງເປັນໂຕເກົ່າ ທີ່ລາວໄດ້ເຮັດຮອຍຂູດຂີດໄວ້ ( ສະແດງວ່າບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຫ້)ລາວໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຈັດການມາຕຳນິ ແລະ ຜູ້ ຈັດການສູນກໍ່ໃຫ້ຊ່າງຖອດໄສ້ກອງອອກມາປະກົດວ່າເປັນອັນເກົ່າ ທີ່ລາວໄດ້ຂູດຂີດໄສ້ກອງໄວ້, ຜູ້ຈັດການສູນໄດ້ສະເໜີປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງແລະ ໄສ້ກອງໃຫ້ໃໝ່.


    ພວກເຮົານໍາເລື້ອງຂອງລາວມາແຊຕໍ່ເພື່ອເປັນສະຕິເຕືອນໃຈໄວ້ວ່າ ລະຫວ່າງທີ່ນັ່ງລໍຖ້າໃນຫ້ອງຮັບຮອງລູກຄ້າ, ສ່ວນຫຼາຍສູນຈະບໍ່ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໄປພື້ນທີ່ແປງລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຊ່າງປ່ຽນຫຍັງແດ່ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຕ້ອງຮູ້ວິທີການກວດສອບດ້ວຍຕົນເອງ ໃນເວລາທີ່ນໍາເອົາລົດເຂົ້າສູນກໍລະວັງເອົາໄວ້ຕື່ມກໍ່ບໍ່ເສຍຫາຍ. ແຕ່ເລື່ອງນີ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ກວມລວມເອົາສູນ ຫຼືຊ່າງທັງໝົດ ນີ້ກໍ່ເປັນພຽງແຕ່ສວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ຊ່າງດີໆກໍ່ມີຫຼາຍ”

 

ທີ່ມາຂໍ້ມູນ posttoday.com ຈາກປະເທດໄທ

1,413 views0 comments

Comments


bottom of page