top of page

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດທີທ່ານໄວ້ໃຈ

ຫຼັກສູດ

Driving Lesson

ຮຽນຫຼັກສູດເລີ່ມໃຫມ່

ການຮຽນຂັບລົດໃຫມ່ເຮົາໃຫ້ເຖິງ 15ຊົ່ວໂມງ ເຮົາຈະສອນໂດຍແບບສ່ວນໂຕໂດຍໃຊ້ລົດ 1ຄັນ ຕໍ່ນັກຮຽນ 1ທ່ານ ແລ້ວ ອາຈານ 1ຄົນ ເຮົາຈະຮຽນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃນການຂັບຂີ່ ແລ້ວທ່ານກໍ່ສາມາດເລືອກໂມງຮຽນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ເລີຍ ຫຼື ມີຄໍາຖາມ ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໂດຍຕົງ.

ຮຽນພາກບໍາລຸງ

ຄອດສ໌ນີ້ນັກຮຽນຈະເພີ້ມທັກສະ, ເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ຈະເພີ້ມລະດັບໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການຂັບຂີ່. ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນພວກເຮົາໄດ້ມື້ນີ້ທີ່ຈະສຶກສາຮຽນຄອດສ໌ຂອງພວກເຮົາ.

ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຮົາ

     ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ ທົ່ງສ້າງນາງ ໄດ້ເຕີບໂຕມາດ້ວຍຄວາມແຂງແຮງ, ມີວິໄສທັດຮ່ວມກັນ ແລະ  ບໍ່ມີການສີ້ນສຸດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າໃຈຮຽນໄດ້ງ່າຍຂື້ນ. ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຂັບຂີ່ທົ່ງສ້າງນາງ ໄດ້ກໍຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1994 , ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ໄດ້ຮັບທັກສະພື້ນຖານ, ການພັດທະນາເຕັກນິກໃຫມ່ໆ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຂົາ.
ຮູ້ຈັກກັນດີທີ່ສຸດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ປະເທດລາວ, ພວກເຮົາກໍມີຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສູດເພື່ອສະໜັບສະໜຸນນັກຮຽນຈາກທຸກດ້ານ. ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ຖ້າມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມ  ຫຼື ຂໍ້ມູນການຮຽນ.

Mr. Mai
Mr. sy

ຄໍາສີ ບຸບຜາພັນ

ອາຈານສອນຕົວຈິງ

ໄມ ນັນທະວົງດວງສີ

ອາຈານສອນຕົວຈິງລົດເບົາ

Mr. parn

ປານຄໍາ ພະສິດທິລາດ

ອາຈານສອນຕົວຈິງລົດບັນທຸກ

bottom of page